ایران باید بماند، رژیم باید برود!


اطلاعیه ی جبهه ی جمهوری دوم ایران در مورد شرایط حساس کنونی کشور

شرایط خطرناکِ موجود در کشورمان، حاصل عملکرد چهل ساله ی یک رژیم ضد بشری و ضد ایرانی است. حکومت مذهبی ایران، با نفی حقوق بشری و مدنی مردم ایران و استفاده ی ابزاری از موقعیت کشورهای منطقه، سرنوشت ملت ایران را روی میز قمار سازش ذلت بار و یا جنگ تخریب گر قرار داده است. آمریکا منافع و مصلحت خود را در گروی به زانو در آوردن و یا در خدمت گرفتن این رژیم می بیند؛ یا این که با کنار گذاردن آن، نیروی مطلوب منافع خود را جایگزینش کند. دولت آمریکا به هیچ روی خواهان آزادی و دمکراسی و وجود یک ایران دمکراتیک نیست، دنبال ایرانی است در جهت استراتژی منطقه ای خود.
در این میان یک تقسیم بندی نازا و نامفید شکل گرفته است: آنها که می گویند برای مقابله با آمریکا باید به همسویی با رژیم پرداخت و آنها که معتقدند برای زمین زدن رژیم باید با آمریکا همراهی کرد. هیچ یک از این دو منطبق با منافع ملی مردم ایران نیست. نه حفظ رژیم، نه خدمت به مطامع بیگانگان. انتخاب منطقی و اخلاقی راه سومی مطرح است. » نه جنگ، نه رژیم « است که این روزها به روشنی در فرمول ما در جبهه ی جمهوری دوم ایران بر این باور هستیم که رژیم دیکتاتوری اسلامی با حماقت ها و جنایت ها، خود را آسیب پذیر کرده، از این رو، نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه باید با استفاده از این شرایط ، رژیم را برکنار و جایگزین کنند. قدرت بیگانه باید بداند که ملت بالغ و عاقل ایران، نه دخالت در تعیین آینده ی کشورش را می پذیرد و نه نیازی به پدر خوانده و قیم دارد.
از همین روی، به همه ی هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور، به عنوان صاحبان واقعی ایران زمین و نیز به سازمان ها و احزاب سیاسی مردم گرا و مستقل سفارش می کنیم که باید از این فرصت بهره بجوییم و کار این  رژیم ضد ایرانی را تمام کنیم، بدون آن که جاده صاف کن هیچ قدرت خارجی برای دخالت ورزی مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین سرنوشت تاریخی کشورمان بشویم.

در جبهه ی جمهوری دوم ما آمادگی لازم را داریم تا به عنوان بدنه ی سیاسی هر نیروی اجتماعی دمکراسی خواه و تغییر طلب در داخل کشور و یا به عنوان همراه و هم پیمان هر نیروی سیاسی مردمی و مستقلی در خارج از کشور عمل و در اوج همراهی و همسویی با آنان به سوی یک تغییر اساسی در ایران حرکت کنیم. اطمینان داشته باشیم که تا این رژیم ضد دمکراتیک پابرجاست کشور ما در فقر و اختناق در داخل و در معرض خطر جنگ و تجاوز از خارج قرار دارد. پایان رژیم استبدادی می تواند آغاز دمکراسی در ایران باشد اگر ما ایرانیان به طور سازمان یافته، هدفمند، استوار و هوشمندانه در صحنه حضور داشته باشیم.
از هموطنان عزیز داخل کشور می خواهیم که با تشکیل انجمن های شهروندی جمع های کوچکی را بنیان بگذارند که اجازه می دهد احساس ناتوانی و ناامیدی را کنار بگذارند و با قدرت و امید به یاری همدیگر در قالب کار جمعی به مبارزه برای تغییر بپردازند.

از هموطنان خارج از کشور می خواهیم باتشکیل همین انجمن های شهروندی با دست باز به فعالیت های پشتیبانی و تبلیغاتی برای مبارزات مردم در داخل کشور اقدام کنند. و در نهایت، از سازمان های سیاسی مستقل و مردم گرا دعوت می کنیم که با پیوستن به جبهه ی جمهوری دوم به همگرایی و هم افزایی توانمندی خود با نیروی ما بپردازند تا در کنار هم بتوانیم در مسیر پایان بخشیدن به استبداد خشن مذهبی در ایران و استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک تلاش  منظم و هدفمند ارائه کنیم.
این امر شدنی است و فقط نیاز به باور ما ایرانیان به قدرت خودمان دارد.
هیئت سیاسی جبهه ی جمهوری دوم ایران یکم خرداد – 1398

www.j2iran.org

Print Friendly, PDF & Email

اطلاعیه ها و نشریه جبهه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *