_

هدف جبهه

_

استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران

_

استراتژی جبهه

_

کنار زدن رژیم کنونی از قدرت و بستن پرونده ی آن به عنوان «جمهوری اول»

و استقرار جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران به عنوان جمهوری دوم ایران

(جمهوری دوم ایران: جمهوری نوین ایران)

_

مراحل تاکتیکی استراتژی

_

مرحله اول:  تلاش برای تفاهم گسترده سیاسی نیروهای جمهوریخواه  و دمکراتیک در درون و بیرون جبهه
مرحله دوم: تلاش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل
مرحله سوم: فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی
 مرحله چهارم: مدیریت دوران گذار و انجام وظایف این دوره (امنیت مرزها و داخل کشور، آزادی ها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ارائه ی خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)

_

اصول پایه ای جبهه

_

جمهوریت

دمکراسی

لائیسیته

۱. جمهوریت: باور به نظام جمهوری برای گردش نهادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران
۲. دمکراسی: باور به ضروت مشارکت نهادینه و منظم شهروندان در تعیین سرنوشت خود
۳. لائیسیته: باور به ضرورت بیرون نگه داشتن قانونی مذهب از حوزه ی سیاست ومدیریت کشور

————————————————————

————————————————————

Print Friendly, PDF & Email