هدف جبهه:

استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران

استراتژی جبهه:

کنار زدن رژیم کنونی از قدرت و بستن پرونده ی آن به عنوان «جمهوری اول» و استقرار جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران به عنوان جمهوری دوم ایران.

(جمهوری دوم ایران: جمهوری نوین ایران)

مراحل تاکتیکی استراتژی:

1. تلاش برای تفاهم گسترده سیاسی نیروهای جمهوریخواه و دمکراتیک در درون و بیرون جبهه
2. تلاش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل
3. فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی
4. مدیریت دوران گذار و انجام وظایف این دوره (امنیت مرزها و داخل کشور، آزادی ها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ارائه ی خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)

جمهوریت، دمکراسی و لائیسیته

_

تشکل های جبهه ی جمهوری دوم ایران 

_
Print Friendly, PDF & Email