آشنایی با جبهه

آشنایی با

جبهه مردمی جمهوری دوم ایران

یک دگرگونی بزرگ در ایران ضروری است. مقدمه ی آن، یک تغییر سیاسی است که باید به دست مردم ایران صورت گیرد. در طی این تغییر، پرونده ی سیاه نظام جمهوری اسلامی به عنوان دوران جمهوری اول به پایان می رسد و فصل تازه ای در تاریخ ایران آغاز می شود که می توان از آن به عنوان دوران «جمهوری دوم» نام برد. تفاوت این دو در این است که نخستین، فقط نامی از جمهوری داشت و دومی می تواند واقعی باشد.

در این دوران تلاش بر این خواهد بود که با استقرار یک نظام سیاسی دمکراتیک در ایران زمینه برای تحول ضروری در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شود. شرط موفقیت آمیز بودن تغییرات اساسی در ایران وجود دمکراسی است تا خرد جمعی و اراده ی مردمی تعیین کننده ی محتوا و مسیر آنها باشند.

برای پیاده کردن طرح این تغییر سیاسی نیاز به یک بدنه ی سیاسی بود تا این مسیر سخت و حساس را مدیریت کند. به همین خاطر لازم بود تا یک جبهه ی سیاسی از تشکل های مردمی اپوزیسیون شکل گیرد و این مهم را برعهده گیرد. یک جبهه به عنوان چارچوب همکاری سازمان ها و احزاب در یک مسیر توافق شده.

ما نسبت به این موضوع آگاه بودیم و هستیم که جریان های سیاسی دیگری نیز در پی آن بوده و هستند که نقش جایگزین را برای حکومت استبدادی جمهوری اسلامی ایفاء کنند. این یک امر طبیعی و حتی شاخص پویایی سیاسی می باشد. ما در جستجوی آن بودیم که جبهه ای را بنیان گذاریم که از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

 1. نقطه ی اتکای اصلی آن اراده ی مردم ایران باشد.

 2. به قدرت های خارجی وابسته نباشد.

 3. عمل گرا باشد.

 4. دمکراتیک عمل کند.

 5. به طور دقیق یک برنامه ی اعلام شده را دنبال کند.

بر این اساس، در تاریخ بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۷ اقدام به تاسیس «جبهه ی جمهوری دوم ایران» کردند. این جبهه می خواهد یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در کشورمان مستقر شود. اصول پایه ای این جبهه نیز از دل همین هدف بیرون آمده است:

 • جمهوریت: برای تضمین گردش قدرت سیاسی در ایران،

 • دمکراسی: برای تامین مشارکت فعال مردم در مدیریت کشور،

 • لائیسیته: برای اطمینان از جلوگیری نهادینه از دخالت مذهب در سیاست.

بر مبنای این اصول «جبهه ی مردمی جمهوری دوم ایران» بر آنست تا با پیروی از برنامه ی کاری زیر این مهم را دنبال کند:

 1. استقرار جبهه در صحنه ی سیاسی ایران و گسترش پایگاه اجتماعی خود در جامعه

 2. هدایت اعتراضات اجتماعی به سمت اعتصابات عمومی تا مرز قیام خلع قدرت از رژیم کنونی

 3. مدیریت دوران گذار برای تغییر قانون اساسی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک

جبهه ی مردمی جمهوری دوم ایران اینک در بخش نخست کار خود قرار دارد و در این راستا از تمامی تشکل های مستقل، دمکراتیک و مردم محور دعوت می کند تا بیایند تا در کنار هم برای پایان بخشیدن به بساط استبداد در ایران کوشا باشیم. هم چنین از همه ی هموطنان عزیز انتظار داریم که با همکاری با این جبهه راه را برای موفقیت طرح فوق فراهم کنند.

تشخیص ما این است که تداوم استبداد در ایران و قانون گریزی حاکمان دو روی یک سکه هستند. پس، دمکراسی نیز جز از طریق قانون مداری حاکمیت میسر نیست. تلاش در این راه نیاز به دانش نظری و مدیریت عملی دارد. این دو عنصر به طور تصادفی در کنار هم قرار نمی گیرند. نیاز به اراده ی آگاه و هدفمند ما ایرانیان دارد. جبهه ی مردمی جمهوری دوم ایران جایگاهی است برای تشکل ها و افرادی که می خواهند در این مسیر عمل کنند. تا به ایرانی برسیم آزاد و آباد.

Print Friendly, PDF & Email